GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

GDPRZde jsou aktuální podmínky použití iZUŠ z hlediska ochrany osobních údajů, které musí odsouhlasit každý uživatel, který se chce využívat systém iZUŠ. Může i nesouhlasit, v takovém případě je automaticky odhlášen se systému.

Blahopřejeme k získání přístupu do vynikajícího informačního systému základních uměleckých škol iZUŠ. Seznámíme Vás s jeho bohatými možnostmi jednoduchou a srozumitelnou formou. K dispozici jsou Vám praktičtí videoprůvodci, Nápověda a Uživatelská příručka. Můžete se obrátit na zkušený tým odborníků v oblasti školství, IT i ochrany osobních údajů. Uděláme vše pro Váši spokojenost, komfort a pohodlí.

 

Vážený uživateli,
prosíme o seznámení se s podmínkami použití iZUŠ a jejich odsouhlasení kliknutím na tlačítko Souhlasím ve spodní části dokumentu. V případě, že podmínky neodsouhlasíte (na což máte právo), nebude Vám umožněn vstup do iZUŠ.

I. Definice pojmů

iZUŠ

Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ, který slouží k řízení školy a vedení školní dokumentace včetně osobních údajů a je zpřístupněný na adrese www.izus.cz

Provozovatel

Provozovatelem iZUŠ je společnost Sensio.cz s.r.o. IČ: 04004621 se sídlem Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 62757 (www.sensio.cz).

Škola

Základní umělecká škola, která pro dokumentaci své činnosti používá iZUŠ,

Uživatel

Osoba, která iZUŠ používá. Může jí být zaměstnanec Školy, žák nebo jeho zákonný zástupce, ale také jiná pověřená osoba.

Osobní údaje

Údaje o Uživatelích, jako jméno, příjmení, e-mail, soubory cookies a další.

Cookies

Malé datové soubory uložené v počítači Uživatele, které slouží k jeho identifikaci v iZUŠ.

IP adresa

Adresa zařízení (např. počítače), pomocí kterého Uživatel přistupuje do iZUŠ a slouží k jeho částečné identifikaci.

E-mail

E-mailová adresa Uživatele sloužící pro komunikaci s Uživatelem mimo prostředí iZUŠ.

 

II. Souhlasy se zpracováním Osobních údajů

Uživatelé, kteří zadávají své Osobní údaje do iZUŠ, jsou vždy vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Správcem Osobních údajů je Škola. Zpracovatelem Osobních údajů je Provozovatel. Škola a Provozovatel mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o poskytnutí software iZUŠ - informační systém základních uměleckých škol (dále jen „Smlouva“) včetně Dodatku č. 1, který popisuje zpracování Osobních údajů. Zpracování Osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

 

III. Používání Cookies a IP adresy

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů ani k identifikaci konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí. Více informací je možné získat např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

IP adresa je identifikační číslo zařízení Uživatele. V rámci webových služeb (včetně iZUŠ) se jedná o základní systémový identifikátor, který se automaticky zapisuje do tzv. logů na daném serveru. Tento údaj nemusí vést k jednoznačné identifikaci Uživatele (může být skryt např. za anonymními proxy servery či může být pod jednou IP adresou vedeno více uživatelských zařízení).

iZUŠ ke svému chodu a poskytování lepších služeb používá Cookies a IP adresu k těmto účelům:

 1. přihlašování Uživatelů do iZUŠ a jejich indentifikace v rámci iZUŠ, která slouží také pro vedení záznamů o činnostech zpracování Osobních údajů
 2. nastavení preferencí Uživatelů, např. jazyková verze iZUŠ, vzhled, nastavení funkcí
 3. ostatní cookies - tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
  • anonymní statistiky návštěvnosti (Google Analytics, Toplist)
  • provázanost se sociálními sítěmi (Facebook)

iZUŠ nevyužívá sledovacích (tzv. tracking) Cookies k personalizaci služeb třetích stran (zvláště reklam).

 

IV. Používání E-mailu

iZUŠ využívá E-mailu ke komunikaci s Uživatelem v těchto případech:

 1. Uživatel vyplní Přihlášku do ZUŠ a na E-mail je mu posláno potvrzení o přijetí Přihlášky do ZUŠ
 2. Uživatel zapomene heslo do iZUŠ a vyžádá si nové na straně Nové heslo
 3. Uživateli je po několikanásobném zadání špatného hesla nebo ověřovacího kódu zablokován přístup, o čemž je informován na E-mail

Pokud Uživatel nezadá do iZUŠ E-mail, nebude v těchto případech kontaktován.

 

V. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel má právo vědět o všech Uživatelích, kteří iZUŠ používají (pomocí Cookies a IP adresy), stejně tak jako o Osobních údajích, za které může nést odpovědnost.
 2. Provozovatel má povinnosti sdělit Škole i Uživatelům, jakým způsobem jsou Osobní údaje v iZUŠ zpracovávány a zabezpečeny.
 3. Provozovatel má povinnost sdělit Škole, pokud ta o to požádá, informace o chování Uživatelů v iZUŠ.
 4. Provozovatel má povinnost zabránit úniku Osobních údajů na straně iZUŠ, s výjimkou nesprávného použití iZUŠ ze strany Uživatele (např. při vyzrazení hesla Uživatelem neoprávněné osobě).
 5. Provozovatel má právo v případě zjištění neoprávněného přístupu do iZUŠ zabránit úniku Osobních údajů zablokováním účtu daného Uživatele.

 

VI. Práva a povinnosti Školy

 1. Škola má právo používat iZUŠ na základě Smlouvy s Provozovatelem.
 2. Škola má právo vkládat, upravovat a mazat Osobní údaje a přidělovat Uživatelům oprávnění, na základě kterého má Uživatel přístup jen k těm informacím a do těch částí iZUŠ, na které má oprávnění.
 3. Škola má právo na informace od Provozovatele o Uživatelích iZUŠ i Osobních údajích.
 4. Škola má povinnost informovat Uživatele o možnostech přístupu k informacím v iZUŠ a jeho správném používání, zvláště je pak poučit o ochraně Osobních údajů.

 

VII. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. Uživatel je před použitím iZUŠ povinen seznámit se s těmito Podmínkami použití iZUŠ (dále jen „Podmínky“) a souhlasit s nimi. Bez odsouhlasení Podmínek je používání iZUŠ znemožněno odhlášením z iZUŠ.
 2. Uživatel má právo přistupovat k informacím v iZUŠ, k nimž mu byla Školou přidělena oprávnění.
 3. Uživatel má povinnost chránit své přístupové údaje do iZUŠ (uživatelské jméno a heslo) před zneužitím.
 4. Uživatel má právo na technickou podporu Provozovatele (Technická podpora iZUŠ), ale pouze s vědomím Školy, protože technická podpora může být Škole zpoplatněna.
 5. Uživatel má povinnost při komunikaci s technickou podporou omezit posílání Osobních údajů (e-mailem, chatem…), namísto toho posílat pseudonymizované údaje (id_zaka = variabilní symbol, id_zamestnance = identifikační číslo zaměstnance v iZUŠ) nebo URL adresy.
 6. Uživatel má povinnost chránit Osobní údaje, ke kterým má v iZUŠ přístup, před únikem a zneužitím. Zvláštní důraz je kladen na možné zneužití tiskových a obrazových výstupů, stejně jako dat exportovaných z iZUŠ.
 7. Uživatel má povinnost se po skončení práce v iZUŠ odhlásit, aby zabránil možnému zneužití svého účtu přístupem neoprávněné osoby.
 8. Uživatel má povinnost zabránit vyzrazení know-how Provozovatele, zvláště pak předávání informací o architektuře funkcí iZUŠ jiným osobám a firmám.
 9. Uživatel bere na vědomí, že porušení těchto podmínek může vést k zablokování účtu Provozovatelem a nese plnou odpovědnost za své chování v iZUŠ, které může mít právní následky.

 

VIII. Zabezpečení dat

Provozovatel chrání poskytnuté Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje v daném čase. Provozovatel pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům, a to pomocí tzv. penetračních testů. Tyto bezpečnostní testy jsou pravidelně vyhodnocovány a v případě zjištění závady je tato neprodleně odstraněna. Provozovatel používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována. Přístup k Osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s Osobními údaji.

Provozovatel prohlašuje, že provoz, údržbu dat na systémové úrovni a technické a fyzické zabezpečení dat zpracovávaných v iZUŠ pro něj zajišťuje firma THINline s.r.o. provozující serverhosting Český hosting, a ta se ve svých obchodních podmínkách zaručuje souladem s Nařízením. Obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení na odkazu https://www.izus.cz/skoly/dokumenty/smlouva/tisk/obchodni_podminky_serverhosting/.

 

Podmínky použití iZUŠ byly vydány 25. 5. 2018 s účinností od 25. 5. 2018.